Reklamace a odstoupení od smlouvy

REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(nedílná součást všeobecných obchodních podmínek)

Pokud potřebujete reklamovat zboží, které jste si u nás objednali, nebo jej chcete vrátit, přečtěte si prosím následující informace.
 

ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE ZBOŽÍ

Záruční doba na zboží zakoupené v internetovém obchodě stromecekvanocni.cz je standardně 24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
Záruční servis zajišťuje provozovatel internetového obchodu. Neúplnost zásilky nebo poškození zboží je nutné nahlásit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu soba@soba.sk nebo telefonicky v pracovní dny na čísle +421/ 55 / 6771936. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku bude uznána pouze v případě, že kupující prokáže, že zboží mělo reklamované vady již v době převzetí.
Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat, kontaktujte nás prosím předem (viz: kontakty). Reklamované zboží zašlete (nejlépe po dohodě s námi) na adresu SOBA s.r.o (reklamace), Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovensko. Doporučujeme zaslat zboží jako balík doporučeně. Zboží nám prosím nezasílejte na dobírku. Pro urychlení reklamačního řízení přiložte do balíku vyplněný reklamační protokol, který si můžete stáhnout ZDE.
Reklamované zboží nám můžete také předat osobně na naší adrese.
Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se na rychlém vyřešení reklamace.
Při identifikaci vady reklamovaného zboží se řídíme zákonnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 622 a 623).

Odstranitelné vady jsme povinni odstranit bez zbytečného odkladu nebo na Vaši žádost zrealizovat výměnu zboží. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, máte právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy.

Vyřízení reklamace zrealizujeme jedním z následujících zákonných způsobů:

  • předáním opraveného zboží

  • výměnou zboží

  • vrácením kupní ceny zboží

  • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží

  • písemnou výzvou k převzetí plnění

  • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží

V případě uznání reklamace Vám dle vašeho rozhodnutí reklamované zboží vyměníme kus za kus, případně poskytneme jiné, které si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží), a rovněž hradíme náklady na jeho vrácení a dodání nového zboží, nebo máte právo od smlouvy odstoupit a v takovém případě Vám vrátíme peníze. Reklamace bude vyřízena v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace a přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a spolu se zbožím Vám bude doručen reklamační protokol.

V případě, že si uplatníte reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, můžeme vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce. Náklady spojené s odborným posouzením znalce poneseme v plném rozsahu.

Pokud uplatníte reklamaci zboží po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a zamítneme ji, jsme povinni v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu můžete zaslat zboží k odbornému posouzení. Vaším využitím práva na odborné posouzení, podle doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související bez ohledu na výsledek odborného posouzení neseme my. Jako zákazník můžete uplatnit reklamaci znovu, v případě, že se prokáže naše zodpovědnost za vadu reklamovaného zboží. Během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Jsme Vám povinni uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nemůžeme zamítnout.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 zákona č.. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči (např. e-knihy, software apod.). V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení běží okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední. Zákazník může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, ruší se tím i každá případná doplňková smlouva s ní související.

V souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. 6 zákona č . 102/2014 Sb. zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele.

  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. zboží kosmetického charakteru.

  • poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby.

Právo na odstoupení od smlouvy jste povinni uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (e-mail), přičemž můžete použít formulář dostupný ZDE. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud jste oznámení o odstoupení od smlouvy odeslali nejpozději v poslední den lhůty.
Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva (resp. smlouva o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči) ruší od začátku. V souladu s ust. §517 odst. 1 písm. 1 Občanského zákoníku může zákazník uplatnit odstoupení i jen ve vztahu k části předmětu smlouvy (pokud předmětem smlouvy resp. závazné objednávky bylo dodání několika titulů) a v takovém případě se smlouva ruší pouze v této části.

Zákazník je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu SOBA s.r.o. (Reklamace), Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovensko. Doporučujeme zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou, zboží nám, prosím, neposílejte dobírkou. Za účelem urychlení procesu do balíku přiložte vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, který si můžete stáhnout ZDE. Zboží můžete vrátit také osobně na naší adrese. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží k nám na provozovnu nese zákazník.

Zboží nám prosím doručte kompletní, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané, jinak zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Kupní cenu Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů stejným způsobem, jaký jste použili při své platbě, pokud se nedohodneme jinak, zejména převodem na Vámi uvedený bankovní účet nebo poskytnutím slevové poukázky, kterou můžete použít při dalším nákupu u nás. V případě vrácení zboží uhrazeného slevovou poukázkou, je částka tohoto zboží vrácena prostřednictvím nové slevové poukázky v hodnotě vráceného zboží. Při odstoupení uveďte informaci, o kterou z uvedených kompenzací máte zájem. Kupní cenu však nejsme povinni vrátit, dokud nám není doručeno zboží nebo dokud nám zákazník neprokáže alespoň zpětné zaslání zboží. Při odstoupení od smlouvy Vám budou rovněž refundovány náklady dodání zboží v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který Vám nabízíme (tj. běžné poštovné za doručení zásilky Českou poštou). V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy Vám bude zboží vráceno na Vaše náklady.
 

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že nejste spokojeni s vyřízením Vaší objednávky, dodaným zbožím nebo našimi službami, napište nám na soba@soba.sk . Pokud jsme Vaši reklamaci nevybavili k Vaší spokojenosti nebo pokud se domníváte, že jsme mohli porušit Vaše práva, můžete dle zákona 391/2015 Sb. podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s internetovým obchodem SOBA spol. s r.o., se sídlem Hraničná 2, 040 17 Košice je Slovenská obchodní inspekce, Vrátna 3, P.O.BOX 35, 04001 Košice, Slovensko, ke@soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk ); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Jako spotřebitel můžete k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel (fyzická osoba), která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku.

Subjekt alternativního řešení sporů podle §3 zákona 391/2015 Z.z. může od vás za zahájení řešení sporu požadovat úhradu poplatku do výše 5 eur DPH. Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sb.

Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, které se řídí výhradně platnou legislativou Slovenské republiky a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

Košice, Únor 2024

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:
- formulář: "Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku"
- formulář:"Reklamační protokol"