Reklamace

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (e-shopu)

nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

 

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno pouze u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.

 2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo od prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídí až po úplné úhradě ve smyslu § 151a občanského zákoníku.

 3. Pokud je kupující spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně.

 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

 6. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným, než byl uveden v návodu k použití, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,

 7. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

 8. zanedbáním péče a údržby o zboží,

 9. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

 10. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

 11. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

 12. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tak považovat za vadu a nedá se reklamovat.

 13. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže, avšak ne na dobírku, případně jej osobně donést na naši kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Pokud je zboží zabaleno ve speciálním přepravním obalu (vánoční stromky), prosíme tento obal řádně zabalit a nepopisovat ho fixy nebo perem, ale doporučujeme použít štítky na kterých je uveden veškerý potřebný popis. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný reklamační formulář. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).

 14. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

 15. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

 16. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

  - při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,

  - při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny.

  - v případě, že má věc současně nejméně tři chyby, které brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz). Stejné právo má kupující, pokud se na věci vyskytne stejná chyba, která byla již dvakrát opravována a potřetí byla věc zasílána na reklamaci.

 17. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

 18. Nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozen.

 19. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

 20. Kontakt: SOBA spol.s r.o. , Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovensko , soba@soba.sk, tel .: 00421/55/6771936, fax: 00421/55/6255261
   

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

- formulář :  "Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku " 
- formulář  : "Reklamační protokol"